[1]
Đỗ K. Hải, “Nghiên cứu khoáng vật vụn và ý nghĩa thực tiễn của nó”, TCCKHVTD, vol. 23, no. 2, pp. 139–145, Jun. 2001.