[1]
T. Nghi, M. T. Tân, D. Đình Lâm, L. T. Phúc, Đinh X. Thành, and N. Đình Nguyên, “Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 2, pp. 105–116, Jun. 2001.