[1]
D. Đình Lâm and W. E. Boyd, “Một số dẫn liệu về mực nước biển trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long và Ninh Bình”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 1, pp. 86–91, Mar. 2001.