[1]
L. T. Lài, H. Below, J. Eidam, J. Kasbohm, and A. Kramer, “Nghiên cứu địa y học môi trường ở làng nghề cơ khí Nam Giang tỉnh Nam Định”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 1, pp. 82–85, Mar. 2001.