[1]
Đào Đình Bắc, Đặng V. Bào, V. V. Phái, and N. Hiệu, “Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 1, pp. 76–81, Mar. 2001.