[1]
K. T. Xin, V. T. Hằng, and P. T. L. Hằng, “Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 1, pp. 70–75, Mar. 2001.