[1]
T. T. Thắng, V. V. Tích, L. V. Mạnh, T. N. Nam, and N. V. Vượng, “Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 22, no. 4, pp. 372–379, Dec. 2000.