[1]
L. T. Sơn, “Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 22, no. 4, pp. 355–360, Dec. 2000.