[1]
V. V. Vấn, “Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 22, no. 3, pp. 168–173, Sep. 2000.