[1]
T. V. Khanh, “Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo”, TCCKHVTD, vol. 22, no. 2, pp. 156–160, Jun. 2000.