[1]
L. T. P. Lan, “Sự tái nhiễm từ Magnetit trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 22, no. 2, pp. 90–98, Jun. 2000.