[1]
L. T. Sơn, “Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 22, no. 1, pp. 10–17, Mar. 2000.