[1]
T. chí C. K. học về Trái Đất, “Tổng mục lục năm 2010”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 4, pp. 382–384, Jun. 2012.