[1]
V. Q. Hải, “Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 4, pp. 343–347, Jun. 2012.