[1]
N. Địch Dỹ, “Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 4, pp. 235–242, Jun. 2012.