[1]
Đào D. Anh, “Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 4, pp. 308–317, Jun. 2012.