[1]
N. L. Dân and V. T. T. Lan, “Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và giải pháp phòng chống”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 3, pp. 219–225, Jun. 2012.