[1]
N. Địch Dỹ, “Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 3, pp. 211–218, Jun. 2012.