[1]
B. V. Thơm and N. X. Huyên, “Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 3, pp. 200–210, Jun. 2012.