[1]
N. V. Giảng, “Động Đất ở Haiti”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 1, pp. 91–93, Jun. 2012.