[1]
V. L. H. Phước and Đặng T. An, “Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 1, pp. 87–90, Jun. 2012.