[1]
N. Đình Dương, “Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 1, pp. 71–78, Jun. 2012.