Nam, T. Đình (2009) “Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), pp. 311–316. doi: 10.15625/0866-7187/31/4/9721.