Toàn, Đinh V., Harder, S., Vũ, P. N., Bắc, T. V., Tuyến, Đoàn V., Phòng, L. H., Vũ, T. A. and Quang, N. T. H. (2009) “Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), pp. 289–298. doi: 10.15625/0866-7187/31/4/9715.