Thắng, T. T., Chính, N. Đức, Ngợi, C. V., Quýnh, P. V., Tích, V. V., Tùng, P. T. and Vượng, N. V. (2009) “Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), pp. 258–264. doi: 10.15625/0866-7187/31/3/9709.