Anh, P. L., Hòa, T. T., Anh, T. T., Phượng, N. T. and Dương, N. Ánh (2009) “Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng”, Science of the Earth, 31(3), pp. 248–257. doi: 10.15625/0866-7187/31/3/9708.