Xuyên, N. Đình, Minh, N. L. and Hùng, N. T. (2009) “Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), pp. 193–200. doi: 10.15625/0866-7187/31/3/9687.