Vân, T. T., Lan, H. T. and Trung, L. V. (2009) “Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(2), pp. 168–177. doi: 10.15625/0866-7187/31/2/9683.