Lạc, M. V., Thư, V. A. and Thược, Đỗ T. B. (2009) “Phân dị sinh thái và phân dị tiến hóa của Foraminifera Vịnh Bắc Bộ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(2), pp. 139–147. doi: 10.15625/0866-7187/31/2/9680.