Chí, N. T. and Dương, N. T. (2009) “Nguồn gốc Syenit Nephelin Đông Bắc Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), pp. 73–84. doi: 10.15625/0866-7187/31/1/9671.