Sơn, L. T. and Xuyên, N. Đình (2009) “Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), pp. 44–52. doi: 10.15625/0866-7187/31/1/9668.