Thành, T. T. M. and Minh, N. L. (2009) “Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), pp. 30–34. doi: 10.15625/0866-7187/31/1/9666.