Minh, L. H. (2005) “Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(3), pp. 287–288. doi: 10.15625/0866-7187/27/3/9436.