Thoa, N. T. K., Ellwood, B. B., Phương, T. H., Lan, L. T. P. and Trưởng, Đoàn N. (2005) “Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC”, Science of the Earth, 27(3), pp. 253–259. doi: 10.15625/0866-7187/27/3/9431.