Thành, T. T. M., Hùng, P. Q. and Dương, N. Ánh (2005) “CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), pp. 181–196. doi: 10.15625/0866-7187/27/2/9413.