Dũng, L. T., Anh, P. T. V. and Bản, T. X. (2017) “CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), pp. 133–141. doi: 10.15625/0866-7187/27/2/9403.