Anh, P. L. and Hằng, H. V. (2017) “GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), pp. 115–122. doi: 10.15625/0866-7187/27/2/9401.