Khiển, N. X. (2017) “ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), pp. 82–88. doi: 10.15625/0866-7187/27/1/9394.