Bình, N. V. (2017) “NGHIÊN CỨU VỀ TOURMALIN Ở HOẰNG HÓA, THANH HÓA”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), pp. 78–81. doi: 10.15625/0866-7187/27/1/9393.