Hậu, Đỗ V., Vũ, P. N. and Giang, L. T. L. (2017) “ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG”, VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 27(1), pp. 72–77. doi: 10.15625/0866-7187/27/1/9392.