Cư, N. V. and Sơn, N. T. (2017) “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), pp. 41–47. doi: 10.15625/0866-7187/27/1/9382.