Lân, P. H. and Luyên, B. K. (2017) “ĐÁH\NH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÔI SUY DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO TRÊN MÔ HÌNH”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), pp. 32–36. doi: 10.15625/0866-7187/27/1/9380.