Trái Đất, T. chí C. K. học về (2012) “Tổng mục lục năm 2011”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4). doi: 10.15625/0866-7187/33/4/558.