Dương, N. Ánh, KIMATA, F., Tô, T. Đình, Xuyên, N. Đình, Nguyên, P. Đình, Hải, V. Q. and Công, D. C. (2012) “ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4), pp. 690–694. doi: 10.15625/0866-7187/33/4/556.