Nam, N. V. (2012) “ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4), pp. 642–651. doi: 10.15625/0866-7187/33/4/549.