Tuyến, Đoàn V. and Canh, N. V. (2012) “KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 549–553. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/534.