Hải, V. Q., Tô, T. Đình and Liêm, N. V. (2012) “XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 474–479. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/438.