Hướng, N. V., Trịnh, P. T. and Đang, H. N. (2012) “TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 457–464. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/399.