Trịnh, P. T., Hướng, N. V., Liêm, N. V., Tô, T. Đình, Hải, V. Q., Vinh, H. Q., Thơm, B. V., Xuyên, N. Q., Thuận, N. V. and Thảo, B. T. (2012) “KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 443–456. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/391.