Dung, P. T., Hòa, T. T., Anh, T. T., Phượng, N. T., Ý, N. V., Hằng, H. T. V., Thương, V. T. and Ly, V. H. (2011) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 423–435. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/351.